Tương lai gần với thì hiện tại

will + verb (nguyên thể) (sẽ) tương lai đơn giản, dùng khi không có kế hoạch, quyết định từ trước, ra quyết định tự phát tại thời điểm nói.
will + do : (Khẳng định) ⇒ I will help her take care of her children tomorrow morning.
will + not + do : (Phủ định) ⇒ They will not (won't) stay at the hotel.
Will + S + do : (Nghi vấn) ⇒ Will you come here tomorrow?
will + do quyết định làm lúc nói: ⇒ Oh, I've left the door open. I'll go and shut it.
⇒ I can see you're busy, so I won't stay long.
won't do : còn dùng để diễn đạt từ chối hành động, hoạt động
⇒ The car won't start. I wonder what's wrong with it.
⇒ I've tried to advise her but she won't listen.
Một số tình huống sử dụng như:
- Ngỏ ý làm việc gì đó: ⇒ That bag looks heavy. I'll help you with it.
- Đồng ý làm việc gì đó: ⇒ Can you give Tim this book? Sure, I'll give it to him when I see him this afternoon.
- Hứa làm việc gì đó: ⇒ Thanks for lending me the money. I'll pay you back on Friday.
- Đề nghị, mời ai làm việc gì đó: ⇒ Will you please turn the music down? I'm trying to concentrate.
Hay dùng với các từ:
probably    khả năng    ⇒ I'll probably be home late this evening.
I expect    hy vọng     ⇒ I haven't seen Carol today. I expect she'll phone this evening.
(I'm) sure   chắc chắn    ⇒ Don't worry about the exam. I'm sure about you'll pass.
(I) think    nghĩ là     ⇒ Do you think Sarah will like the present we bought her?
(I) don't think không nghĩ là  ⇒ I don't think the exam will be very difficult.
I wonder    tự hỏi     ⇒ I wonder what will happen.
Shall I ... / Shall he ... ? : dùng phổ biến ở câu hỏi, đặc biệt đưa ra đề nghị. ⇒ Shall I open the window?
will + do : còn dùng để dự đoán việc xảy ra ở tương lai (đoán là, chắc sẽ ...)
⇒ They've been away a long time. When they return, they'll find a lot of changes here.
⇒ That plate is hot. If you touch it, you'll burn yourself.
⇒ Tom won't pass the exam. He hasn't studied hard enough.

Bài tập - Hiện tại đơn Will


Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh