Tương lai gần (Bài trước)

Tương lai gần với thì hiện tại

will + verb (nguyên thể) (sẽ) tương lai đơn giản, dùng khi không có kế hoạch, quyết định từ trước, ra quyết định tự phát tại thời điểm nói.
will + do : (Khẳng định) ⇒ I will help her take care of her children tomorrow morning.
will + not + do : (Phủ định) ⇒ They will not (won't) stay at the hotel.
Will + S + do : (Nghi vấn) ⇒ Will you come here tomorrow?
will + do quyết định làm lúc nói: ⇒ Oh, I've left the door open. I'll go and shut it.
⇒ I can see you're busy, so I won't stay long.
won't do : còn dùng để diễn đạt từ chối hành động, hoạt động
⇒ The car won't start. I wonder what's wrong with it.
⇒ I've tried to advise her but she won't listen.
Một số tình huống sử dụng như:
- Ngỏ ý làm việc gì đó: ⇒ That bag looks heavy. I'll help you with it.
- Đồng ý làm việc gì đó: ⇒ Can you give Tim this book? Sure, I'll give it to him when I see him this afternoon.
- Hứa làm việc gì đó: ⇒ Thanks for lending me the money. I'll pay you back on Friday.
- Đề nghị, mời ai làm việc gì đó: ⇒ Will you please turn the music down? I'm trying to concentrate.
Hay dùng với các từ:
probably    khả năng    ⇒ I'll probably be home late this evening.
I expect    hy vọng     ⇒ I haven't seen Carol today. I expect she'll phone this evening.
(I'm) sure   chắc chắn    ⇒ Don't worry about the exam. I'm sure about you'll pass.
(I) think    nghĩ là     ⇒ Do you think Sarah will like the present we bought her?
(I) don't think không nghĩ là  ⇒ I don't think the exam will be very difficult.
I wonder    tự hỏi     ⇒ I wonder what will happen.
Shall I ... / Shall he ... ? : dùng phổ biến ở câu hỏi, đặc biệt đưa ra đề nghị. ⇒ Shall I open the window?
will + do : còn dùng để dự đoán việc xảy ra ở tương lai (đoán là, chắc sẽ ...)
⇒ They've been away a long time. When they return, they'll find a lot of changes here.
⇒ That plate is hot. If you touch it, you'll burn yourself.
⇒ Tom won't pass the exam. He hasn't studied hard enough.

Tương lai với will

CÂU 1
Complete the sentences with I will+ a suitable verb.
1 I'm too tired to walk home. I think a taxi.

2 'It's cold in this room.' 'Is it? (turn) on the heating then.'

3 'Bye! Have a nice holiday!' 'Thanks. you a postcard.'

4 'Shalll do the washing-up?' 'No, it's all right. it later.'

5 'I don't know how to shut down this computer' 'OK, you.`

6 'Would you like tea or coffee?' ' coffee, please.'

7 'Are you coming with us?' 'No, I think stay here.'

8 Thanks for lending me the money. (give) it back as soon as possible, OK?.

CÂU 2
Read the situations and write sentences with I think I will ... or I do not think I will ... .
1 It's a bit cold. The window is open and you decide to close it. You say:
.

2 You are feeling tired and it's getting late. You decide to go to bed. You say:
I think .

3 A friend of yours offers you a lift in his car, but you decide to walk. You say:
Thank you, but .

4 You were going to have lunch. Now you decide that you don't want to eat anything. You say:
I don't think .

5 You planned to go swimming. Now you decide that you don't want to go. You say:
.

CÂU 3
Put in will or will not.
1 Can you wait for me? I be long.

2 Don't ask Amanda for advice. She know what to do.

3 I'm sorry about what happened yesterday. It happen again.

4 You don't need to take an umbrella with you. I don't think it rain.

5 I've got some incredible news! You believe it.

Chấm điểm Làm lại

Nhấn F5 hoặc nếu muốn làm bài khác.

Trả lời nhanh từng cấu hỏi, bấm vào đâyĐăng ký nhận bài viết mới
Tương lai gần (Bài trước)