Reported Speech - Trần thuật

Reported Speech : là thuật lại lời nói, có hai kiểu trực tiếp và gián tiếp
direct speech = trích dẫn lại chính xác đặt trong dấu nháy kép: Paul said "I'm feeling ill"
indirect speech = trích dẫn lại chính xác đặt trong dấu nháy kép: Paul said that he was feeling ill.
Sử dụng Reported Speech động từ chính của câu thường ở quá khử (Paul said that .. I told her that ... etc.) và phần còn lại cũng thường ở quá khứ
⇒ Paul said that he was feeling ill.
⇒ I told Lisa that I didn't have any money.
(có thể bỏ that)
Với Reported Speech các thì Hiện tại chuyển sang Quá khứ, thì quá khứ thì để nguyên hoặc chuyển sang quá khứ khoàn thành.
am/is          --> was
are           --> were
do/does         --> did
will          --> would
have/has        --> had
can           --> could
want/like/know/go ...  --> wanted/ liked/ knew/ went ...
⇒ Paul said 'I woke up feeling ill, so I didn't go to work.'
⇒ Paul said (that) he woke up feeling ill, so he didn't go to work.
⇒ Paul said (that) he had woken up feeling ill, so he hadn't gone to work.
Nếu sự việc vẫn còn đúng không nhất thiết phải chuyển sang quá khứ ở Reported Speech:
Paul said 'My new job is boring.' ⇒ Paul said that his new job is boring.
Helen said 'I want to go to Canada next year.' ⇒ Helen told me that she wants to go to Canada next year.
tell/ask sombody to do something để đặt câu yêu cầu, mệnh lệnh
⇒ The doctor told me to drink plenty of water.
⇒ The doctor told me to drink plenty of water.
⇒ Jackie asked me to help her.
Say và Tell dùng tell khi có tân ngữ người nói đến.
⇒ Sonia told me that you were in hospital.
⇒ What did you tell the police?.
Dùng say với cấu trúc say somthing to somboy: Ann said goodbye to me and left.

Bài tập - Trần thuật


Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh