Present continuous and Present simple

Present continuous Present simple
Việc xảy ra lúc nói (quanh lúc nói)
⇒ The water is boiling. Can you turn it off?

        I am doing
         x
<-----------|-----------|----------->
  past    present   future
Việc xảy ra chung (quá khứ + hiện tại + tương lai), lặp đi lặp lại
⇒ Water boils at 100 degrees Celsius.

         I do
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
<-----------|-----------|----------->
  past    present   future
Những tình huống tạm thời
⇒I'm living with some friends until I find a place of my own.
Nhưng tình huống cố định, lâu dài
⇒ My parents live in London. They have lived there all their lives.
I always doing than phiền việc thường xảy ra, nhiều hơn bình thường
⇒ I've lost my phone gain. I'm always losing thing.
⇒ Tim is never satisfied. He's always complaining.
I always do làm việc gì đó thường xuyên
⇒ I always go to work by car.
Sử dụng tiếp diễn cho những hành động đã bắt đầu nhưng chưa kết thúc (they are eating / it is raining etc) nhưng có một số động từ thường là không dùng ở tiếp diễn mà dùng ở simple như know (xem bên) Các từ sau thường dùng với simple: like, want, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, believe, remember, belong, fit, contain, consist, seem
to be being để nói ai đó đang phản ứng thế nào. ⇒ I can't understand why he's being so selfish
Think mang ý nghĩa tin rằng, cho rằng không được dùng với tiếp diễn.
⇒ I think Mary is Canadian, but I'm not sure.
Think mang ý nghĩa xem xét dùng được với tiếp diễn.
⇒ Nicky is thinking of giving up her job.

Bài tập - Present continuous and Present simple


Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh