Past Simple

verb + ed = dạng quá khứ của động từ, để diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ: lived/started/wrote/was/died ...
Có rất nhiều từ không theo quy tắc trên như: write -> wrote, see -> saw, go -> went, shut -> shut
⇒ We saw Tanya in town a few days ago.
Sử dụng trợ động từ DID để tạo câu phủ định did not do ở quá khứ, câu hỏi Did you do? ở quá khứ.
Did you go out last night?.
⇒ Yes, I went to the cinema, but I didn't enjoy the film much.
to be ở quá khứ là were (cho we, they), was (I, she, he, it), các câu có be sẽ không dùng did để tạo câu hỏi và phủ định.

Động từ bất quy tắc


Bài tập - Động từ bất quy tắcBài tập - Past Simple


Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh