Past continuous (I was doing)

was/were + verb-ing quá khứ tiếp diễn, ở một thời điểm trong quá khứ hành động đã bắt đầu, vẫn đang diễn ra ở thời điểm đó.
⇒ This time last year I was living in Brazil.
⇒ What were you doing at 10 o'clock last night?
so sánh past simple và past continuous
⇒ I was walking home when I met Dan. (thời điểm quá khứ ở giữa hành động đang diễn ra)
⇒ I walked home after the party last night. (thời điểm quá khứ hành động đã hoàn thành).
Thường dùng Past continuous kết hợp với Pastsimple để nói một việc đang diễn ra vào lúc xảy ra việc khác.
⇒ Matt phoned while we were having dinner
⇒ I hurt my back while I was working in the garden..

Bài tập - Past continuous


Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh