Tính từ kết thúc bằng -ing-ed

-ing -ed
Nói về trạng thái của sự việc, hiện tượng ... Nói về cảm giác trước sự vật, hiện tượng ...
boring, tiring, satisfying, depressing ...
→ Jane's job is boring.
bored, tired, satisfied, depressed ...
→ Jane is bored. (with her job)
interesting
→ julia thinks politics is interesting.
→ Did you meet anyone interesting at the party?.
interested
→ Julia is interested in politics.
→ Are you interested in buying a car? I'm trying to sell mine.
surprising
→ It was surprising that he passed the exam.
surprised
→ Everybody was surprised that he passed the exam.
disappointing
→ The movie was disappointing.
disappointed
→ We were disappointed with the movie.
shocking
→ The news was shocking.
shocked
→ I was shocked when I heard the news..

Từ vựng

boring     bored      interesting         interested
tiring     tired      satisfying         satisfied
depressing   depressed    surprising         surprised
disappointing  disappointed  shocking          shocked
exhausting   exhausted    embarrassing        embarrassed
amazing     amazed     amusing           amused
terrifying   terrified    annoying          annoying
confusing    confused    disgusting         disgusted

Bài tập - Adjectives -ING -ED


Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh