Sử dụng giới từ AFRAID afraid to do / afraid of doing

afraid to do ngại làm điều gì đó (có chủ tâm)
→ She was afraid to speak up in front of all these important people.
afraid of + Ving Có khả năng (sợ) một việc gì xấu sẽ xảy ra
→ I don't like dogs. I'm always afraid of being bitten

Ngại phải làm điều gì đó (afraid to do) vì sợ xảy ra một điều gì đó (afraid of something happening) như là một hậu quả tất yếu.

Sử dụng giới từ INTERESTED interested to do / interested in doing

interested in doing Thích làm điều gì đó, nghĩ về việc thực hiện điều đó
→ Jon Hamm says he's interested in playing Batman
interested to do interested to hear/know/see ... (quan tâm khi nghe / biết / thấy ...)
→ We'd be very interested to hear your opinion about this

Sử dụng giới từ SORRY sorry to do / sorry for doing

sorry for doing Làm tiếc vì đã làm việc gì đó không hay
→ I’m sorry for upsetting you
sorry to do xin lỗi (làm tiếc) việc nào đó gây cảm giác phiền cho bạn
→ I’ll be sorry to leave this place.
sorry about Làm tiếc việc gì đó tệ đã diễn ra
→ I’m so sorry about your father (something bad has happened to him)

Một số động từ thường theo sau bởi to:

afford   agree    arrange     decide   deserve   fail    forget   hope
Learn    manage   offer      plan    promise   refuse   threaten

Một số động từ với cấu trúc: V + Preposition + Object (V-ing):

succeed in     Have you succeed in finding a job yet?       Bạn đã tìm được việc làm chưa?
insist on      They insisted on paying for the meal.        Họ nhất định đòi trả tiền bữa ăn.
think of      I'm thinking of buying a house.           Tôi đang nghĩ tới việc mua nhà.
dream of      I wouldn't dream of asking them for money.     Tôi chẳng nghĩ tới việc họ xin tiền.
approve of     She doesn't approve of gambling.          Cô ấy không tán thành chuyện đánh bạc.
decide against 	  We have decided against moving to London.      Chúng tôi quyết định phản đối việc di chuyển tới London.
feel like      Do you feel like going out tonight?         Bạn có cảm thấy muốn đi chơi tối nay không?
look forward to   I'm looking forward to meeting her.         Tôi đang mong gặp cô ấy.

Bài tập AFRAID - INTERESTED - SORRY

CÂU 1
Complete the sentences using in .... or to .... . Use these verbs:
buy  get  know  look  read  start
Be wants to stay single. He's not interested married.

CÂU 2
Complete each sentence using sorry for/about or sorry to
I'm (phone) you so late, but I need to ask you something.

CÂU 3
Complete the sentences using in .... or to .... . Use these verbs:
buy  get  know  look  read  start
I met Mark a few days ago. You'll be interested that he's just got a job in Paris.

CÂU 4
Use afraid to or afraid of -ing.
In the middle of the film there was an especially horrifying scene. (we/afraid/ look) .

CÂU 5

    
a, Peter failed the problem. (solve) b, Chirs succeeded the problem. (solve)

Chấm điểm Làm lại

Nhấn F5 hoặc nếu muốn làm bài khác.

Trả lời nhanh từng cấu hỏi, bấm vào đâyĐăng ký nhận bài viết mới