Mệnh đề WHEN - IF

Ở mệnh đề when / while / before / after / as soon as / until/ till không dùng will kể cả thời gian của câu nói về tương lai
⇒ I'll phone you when I get home
When you are in London again, come and see us.
⇒ What are you going to do while I'm away?.
Có thể dùng Hiện tại hoàn thành ở mệnh đề when / while / before / after / as soon as / until/ till nếu nó kết thúc trước hành động khác (2 việc không kết thúc cùng nhau)
⇒ When I've phoned Kate, we can have dinner. (First I'll phone Kate and after that we can have dinner)
Không dùng hiện tại hoàn thành khi 2 việc xảy ra cùng nhau ⇒ When I phone Kate, I'll ask her about the party (not When I've phoned)
Thường mệnh để when ... dùng thay nhau được present simple và present perfect
I'll come as soon as I finish. ⇒ I'll come as soon as I've finished.
You'll feel better after you have or something to eat. ⇒ You'll feel better after you've had something to eat.
Nếu sự việc chắc chắn xảy ra thì dùng WHEN nếu chỉ là khả năng dùng IF
⇒ If it is raining this evening, I won't go out.
⇒ If they don't come soon, I'm not going to wait.
⇒ I might go out later. If I go out, I'll get some bread.

Bài tập - WHEN / IF


Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh