HAVE và HAVE GOT

have(has)have(has) got là động từ đều có nghĩa là CÓ, SỞ HỮU, ở quá khứ (had) không dùng got, không dùng ở tiếp diễn
⇒ They have a new car. or They've got a new car.
⇒ I have a headache, or I've got a headache.
Dùng HAVE tạo câu nghi vấn, phủ định bằng trợ động từ DO như các động từ khác
Do you have any questions. ⇒ She doesn't have a car.
Dùng HAVE GOT tạo câu nghi vấn bằng HAVE + SUBJECT + GOT ...?, câu phủ định HAVE/HAS NOT GOT ...
Have you got any questions?. ⇒ She hasn't got a car.
Ở thì quá khứ chỉ dùng did / did nothave/has
HAVE (không got) ngoài nghĩa như trên nó còn diễn tả nhiều hành động, sự việc với các nghĩa ăn, uống, hút ...

      | breakfast / dinner / a cup of coffee / a cigarette ...
      | a bath / a shower / a swim / a rest / a party / a holiday / a nice time ...
      | an accident / an experience / a dream
have    | a look (at something)
      | a baby (sinh con)
      | difficulty / trouble / fun
      | a chat (with somebody)/ aconversation / a discussion (with somebody)
Trường hợp này dùng được ở tiếp diễn: Mark is having a shower at the moment. He has a shower every day.

Đăng ký nhận bài viết mới