Tóm tắt little, few, some, any, much

little Little + danh từ không đếm được : ít, không đủ để (hướng phủ định)
→ I have little money, not enough to buy a hamburger.
a litle a little + danh từ không đếm được: có một chút, đủ để làm gì.
→ I have a little money, enough to buy a hamburger.
few few + danh từ đếm được số nhiều: rất ít, không đủ để làm gì (có tính phủ định)
→ I have few books, not enough for reference reading.
a few A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để làm gì.
→ I have a few books, enough for reference reading.
some some + danh từ đếm được - số nhiều; some + danh từ không đếm được (vài, một ít - khẳng định)
→ I have some candies.
any any + danh từ đếm được - số nhiều; any + danh từ không đếm được (một ít - dùng cho câu nghi vấn, hỏi)
→ There aren’t any books in the shelf.
many many + với danh từ đếm được số nhiều (nhiều)
→ There aren’t many large glasses left.
much much + với danh từ không đếm được (nhiều)
→ She didn’t eat so much food this evening.
a lot of
lots of
a lot of / lots of + danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được (nhiều - câu khẳng định - mang ý nghĩa quá bình thường)
→ We have spent a lot of money

Bài tập little few some any much

CÂU 1 Steve : Have you received any applications for the job that you advertised in the paper last week? Larry : Yes, but only `________.
little
a few
few
a little

CÂU 2 Peter has bought _______ new books.
any
some

CÂU 3 We saw _________ people at the bus stop.
a little
a few

CÂU 4 Look! There are ________ mice on the roof.
a few
a little

CÂU 5 I have seen _____ nice postcards in this souvenir shop.
some
any

Chấm điểm Làm lại

Nhấn F5 hoặc nếu muốn làm bài khác.

Trả lời nhanh từng cấu hỏi, bấm vào đâyĐăng ký nhận bài viết mới