Từ điển Từ vựng Ngữ pháp Test

Từ vựng (1)you /sfdsf df/
meaning