Từ điển Từ vựng Ngữ pháp Test

Little Houseyou /sfdsf df/
meaning