Từ điển Từ vựng Ngữ pháp Test

Các trạng từ tần suất thông dụng


1) Những trạng từ (adverb) này thường đứng động từ chính. 

S Auxiliary Adverb of frequency V Rest
I   always get up at 6.45.
Peter can usually play football on Sundays.
Mandy has sometimes got lots of homework.

2) Hoặc nó đứng sau động từ to be (am, is, are, was, were)

Subject Auxiliary Adverb of frequency Rest
Susan is never late.

3) often, usually, sometimes, occasionally  có thể ở vị trí đầu câu:

Sometimes I go swimming


you /sfdsf df/
meaning