Pagination là thanh điều hướng các trang, trong Bootstrap sử dụng phần tử chứa .pagination (<ul>) để tạo, bên trong các phần tử con .page-item (<li>). Trong <li> chứa link các trang con
<ul class="pagination">
  <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#">Previous</a> </li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>

  <li class="page-item active">
    <a class="page-link" href="#">4</span></a>
  </li>

  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">5</a></li>
  <li class="page-item disabled">
    <a class="page-link" href="#">
      <span aria-hidden="true">&raquo;</span>
    </a>
  </li>
</ul>

Đăng ký nhận bài viết mới