Kích hoạt Tooltip

Hãy cho thêm đoạn JS sau khi trang được tải

<script>
  $(function () {
    $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip()
  })
</script>

Với đoạn JS trên thì bất kỳ phần tử nào có thuộc tính data-toggle="tooltip" nó sẽ được xem xét để hiện thị Tooltip khi chuột ở phía trên phần tử đó

Tạo tooltip

Phần tử nào muốn hiện thị tooltip thì cho nó thêm thuộc tính data-toggle="tooltip", thuộc tính title="" là nội dung mà Tooltip hiện thị, cho thêm data-placement="top" nếu muốn hiện thị phía trên, tương tự có các loại data-placement="bottom", data-placement="left", data-placement="right"

Ví dụ:

<button type="button"
    data-toggle="tooltip"
    title="Tooltip hiện thị - Trên"
    data-placement="top"
    class="btn btn-primary btn-sm">
  Tooltip
</button>

Đăng ký nhận bài viết mới