Breadcrumb là một cấu trúc hiện thị đường dẫn, cho biết bạn đang ở đâu, trang nào trên webiste. Với Bootstrap xây dựng từ phần tử chứa <ul> <ol> với lớp là .breadcrumb, bên trong là các phần tử con <li> (bên trong chứa link <a>) với lớp .breadcrumb-item, phần tử con hiện tại kích hoạt hãy cho thêm .active

Với cấu trúc đó sẽ tạo ra breadcrum tự động phân chia các mục bằng ký hiệu /

<ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Trang chủ</a></li>
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Trang cấp 1</a></li>
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Trang cấp 2</a></li>
    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Trang hiện tại</li>
</ol>

Đăng ký nhận bài viết mới