Để tạo ra một Jumbotron là một bảng lớn trình bày một nội dung chính yếu quan trọng nào đó sử dụng đến .jumbotron, nếu muốn bảng trình diễn này mở rộng độ rộng tối đa và không bo tròn các góc thêm vào .jumbotron-fluid và nội dung bên trong trình bày với một .container

Đây là một Jumbotron

Nghĩa từ Jumbotron: nó còn gọi là Jumbovision, là một màn hình lớn, đầu tiên phát triển bởi Sony và được sử dụng hiện thị thông tin ở các nhà thi đấu thể thao và những điểm hòa nhạc để hiện thị các thông tin quan trọng một sự kiện nào đó


Để Jumbotron trong Bootstrap ấn tượng có thể sử dụng các lớp trình bày kích thước lớn như .display-2 .btn-lg ...

Xem thêm
<div class="jumbotron">
  <h1 class="display-4">Đây là một Jumbotron</h1>
  <p class="lead">Nghĩa từ <code>Jumbotron</code>: nó còn gọi là <code>Jumbovision</code>, 
  là một màn hình lớn, đầu tiên phát triển bởi Sony và được sử dụng hiện thị thông tin ở 
  các nhà thi đấu thể thao và những điểm hòa nhạc để hiện thị các thông tin quan trọng 
  một sự kiện nào đó</p>


  <hr class="my-4">
  <p>Để <code>Jumbotron</code> trong <code>Bootstrap</code> ấn tượng có thể sử 
  dụng các lớp trình bày kích thước lớn như 
  <code>.display-2</code> <code>.btn-lg</code> <code>...</code></p>
  <a class="btn btn-danger btn-lg" href="#" role="button">Xem thêm</a>
</div>

Jumbotron - jumbotron-fluid

Nghĩa từ Jumbotron: nó còn gọi là Jumbovision, là một màn hình lớn, đầu tiên phát triển bởi Sony và được sử dụng hiện thị thông tin ở các nhà thi đấu thể thao và những điểm hòa nhạc để hiện thị các thông tin quan trọng một sự kiện nào đó


Để Jumbotron trong Bootstrap ấn tượng có thể sử dụng các lớp trình bày kích thước lớn như .display-2 .btn-lg ...

Xem thêm

<div class="jumbotron jumbotron-fluid">
  <div class="container">
    <h1 class="display-4">Jumbotron - jumbotron-fluid</h1>
    <p class="lead">Nghĩa từ <code>Jumbotron</code>: nó còn gọi là <code>Jumbovision</code>, 
    là một màn hình lớn, đầu tiên phát triển bởi Sony và được sử dụng hiện thị thông tin ở 
    các nhà thi đấu thể thao và những điểm hòa nhạc để hiện thị các thông tin quan trọng một
     sự kiện nào đó</p>
     
    <hr class="my-4">
    <p>Để <code>Jumbotron</code> trong <code>Bootstrap</code> ấn tượng có thể sử dụng các 
    lớp trình bày kích thước lớn như <code>.display-2</code> <code>.btn-lg</code> <code>..
    .</code></p>
    <a class="btn btn-primary btn-lg" href="#" role="button">Xem thêm</a>
  </div>
</div>

Đăng ký nhận bài viết mới