Biểu thức RegExp
Cờ:
Đây là biểu thức Regex (Biểu thức RegExp)
/(reg)(.*)(e)/im
Đoạn văn bản để tìm kiếm
[?]

    

Tiện ích này đang sử dụng các hàm tìm kiếm, thay thế chuỗi với biểu thức chính quy RegExp của JavaScript trên trình duyệt!