chevron_right

Lập trình PHP

Học lập trình PHP, viết ứng dụng Web với PHP Script, chuyên mục cơ bản đến nâng cao chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình PHP

Sử dụng các khối điều khiển thay thế Các câu lệnh cấu trúc điều khiển thay thế, ứng dụng trong việc xuất dự liệu và mã lập trình

PHP Cơ bản

Lập trình cơ bản với PHP


SPL

Thư viện SPL của PHP

RecursiveIteratorIterator Tìm hiểu lớp PHP RecursiveIteratorIterator lớp ứng dụng để đệ quy dữ liệu dạng cây

PSR

PSR tiêu chuẩn khuyển nghị nên tuân thủ khi lập trình PHP


Xenforo

Cài đặt, thay đổi tùy chọn, phát triển addon và sử dụng mà nguồn diễn đàn XenForo


ZendFramework [ZF]

Tìm hiểu, học lập trình web với Zend Framework, ZF bộ khung ứng dụng PHP mạnh và ổn định

Git, Github cài đặt và sử dụng Tìm hiểu Git Hệ thống Quản lý Phiên bản Phân tán, cài đặt Git tại server Linux và local, sử dụng GitHub.

Android Java

Học lập trình Android với ngôn ngữ Java, sử dụng bộ SDK Android Studio để tạo ứng dụng cho điện thoại Android


Server

Tìm hiểu về máy chủ linux, quản lý và cấu hình máy chủ chạy web server


MySql Server

Cài đặt, cấu hình và học quản trị hệ quản trị CSDL MySQL


Apache

Tìm hiểu máy chủ web Apache, cài đặt và cấu hình


PHP

Tìm hiểu phần mềm PHP trên Linux, cấu hình PHP


HTML

Học viết mã HTML, trình bày trang web với ngôn ngữ HTML và ứng dụng trong lập trình website

Khái quát về HTML Những khái niệm cơ bản trong HTML, ứng dụng trong trình bày các trang web.

Tools

Các công cụ, phần mềm cần thiết trong lập trình và biên tập nội dung

Git, Github cài đặt và sử dụng Tìm hiểu Git Hệ thống Quản lý Phiên bản Phân tán, cài đặt Git tại server Linux và local, sử dụng GitHub.

Thuật ngữ - Các vấn đề cơ bản

Các thuật ngữ, các khái niệm cơ bản chung trong công nghệ, lập trình

AOP Lập trình hướng khía cạnh Tìm hiểu về Aspect-oriented programming, lập trình hướng khía cạnh