Liên hệ
javascript

Xây dựng hàm trong JavaScritp

Cách tự xây dựng một hàm trong JavaScript, sử dụng tham số hàm và các giá trị trả về khi gọi hàm

Hàm trong JavaScript

Hàm là một khối mã lệnh được viết nhằm một múc đích nào đó. Xây dựng hàm mang lại một số lợi ích như sử dụng lại mã đã viết, một khối mã lệnh với các tham số khác nhau mang lại các kết quả khác nhau. Một hàm thi hành khi hàm đó được gọi.

Định nghĩa hàm

Hàm trong JavaScript sử dụng từ khóa function tiếp theo là tên hàm và các tham số trong ngoặc ()

Khối mã của hàm nằm trong khối ngoặc nhọn{}

function name() {
  //các mã của hàm
}

Tên hàm có thể chứa các ký tự, số, gạch dưới ... (tương tự quy tắc tên biến).

Gọi hàm

Để thi hành hàm bạn cần gọi nó. Để gọi hàm viết lại tên hàm và các tham số truyền vào hàm, nhớ kết thúc bằng dấu ;. Một hàm có thể được gọi bao nhiêu lần là tùy bạn. Ví dụ:

function myFunction() {
  alert("Calling a Function!");
}

myFunction();
//Hiện thông báo:  "Calling a Function!"

Tham số hàm

Các tham số của hàm bạn cần liệt kê sau tên hàm, mỗi tham số cách nhau bởi dấu ,

functionName(param1, param2, param3) {
   // some code
}

Khi gọi hàm có tham số, bạn cần truyền tham số là giá trị thực tế để hàm thi hành

function sayHello(name) {
   alert("Hi, " + name);
}

sayHello("David");
//Hiện thị thông báo "Hi, David"

sayHello("Sarah");
//Hiện thị thông báo "Hi, Sarah"

Hàm có nhiều tham số được sử dụng một cách tương tự, nhớ là khi gọi hàm các tham số cần truyền đúng theo tứ tự qua tên hàm

function sayHello(name, age) {
  document.write( name + " is " + age + " years old.");
}

sayHello("John", 20)
//Hiện thị "John is 20 years old."

Nếu hàm được gọi mà truyền thiếu tham số, thì tham giá trị thiếu đó của tham số được thiết lập là undefined

Giá trị trả về của hàm

Hàm có thể tùy chọn có giá trị trả về hay không. Nếu có giá trị trả về hàm sử dụng lệnh return

Khối lệnh của hàm mà gặp đoạn lệnh return hàm sẽ dừng thi hành và trả về biểu thức của giá trị của return

function myFunction(a, b) {
   return a * b;
}

var x = myFunction(5, 6);
// Giá trị trả về được gán vào x
// x bằng 30

Hàm không có return một giá trị cụ thể nào, thì giá trị trả về của hàm là undefined

function addNumbers(a, b) {
   var c = a+b;
   return c;
}
document.write( addNumbers(40, 2) );
//In ra : 42

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh