Công cụ netstat

netstat là tiện ích thông kê kết nối mạng, nó có trên Linux và Windows. Nếu gõ lệnh netstat không có thì cài đặt vào

# yum whatprovides */netstat

net-tools-2.0-0.22.20131004git.el7.x86_64 : Basic networking tools
Repo    : @base
Matched from:
Filename  : /bin/netstat

Tìm được gói có tên net-tools, tiến hành cài đặt

# yum install net-tools

Các cờ thiết lập với lệnh bạn kiểm tra bằng gõ netstat -h, có rất nhiều thứ ở đây với mục đích kiểm tra trạng thái các cổng bạn quan tâm vài cờ tham số:

 • -l hiện thị các socket đang lắng nghe
 • -t kết nối tcp
 • -u kết nối udp
 • -n xem địa chỉ số (không phân giải)
 • -p Hiện thị chương trình (PID) cho từng socket

Các chỉ thị lệnh trên được kết hợp lại với nhau, ví dụ (-ltu), như các lệnh Linux khác chuỗi kết quả có thể lọc để tìm kiếm bằng cách thêm vào sau | grep -w 'chuỗi'

Kiểm tra kết nối netstat

Kiểm tra các tiến trình, đang lắng nghe trên các cổng

# netstat -ltnp

Nếu muốn kiểm tra một cổng cụ thể, ví dụ 22

# netstat -ltnp | grep -w ':22'

Kiểm tra tất cả các cổng được mở (kể cả đang không hoạt động - listening)

# netstat -tulpn

Hiện thị tất cả các loại kết nối (socket)

# netstat -a
#Chỉ các kết nối TCP, UDP
# netstat -at

Thông tin thống kế network

# netstat -s

Thông tin router

# netstat -r
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh